P.I. / Magyar Hirlap

Pesti Központi Kerületi Bíróság

18.P.88.773/1993/48.

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság

 

dr. K E ügyvéd (1. sz. Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Veres Pálné u. 37.)

által képviselt

DR. P.I.G. lakos

felperesnek

 

a dr. Strasszer Tibor ügyvéd (1132 Budapest, Csanády u. 21.) által képviselt

MAGYAR HÍRLAP KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ RT. (1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b.)

alperes ellen

 

személyhez fűződő jog megsértése és járulékai iránt indított perében meghozta az alábbi

 

 

ítéletet:

 

 

A bíróság megállapítja, hogy az alperes a Magyar Hírlap 1993. június 7-i számában: „Ki a gazda a kincstári szatócsboltban?” című cikken belül az "Egy egzotikus étterem titkai" című írás azon közlésével, amely szerint:

 

"A tervrajzokkal borított asztalok mellett gyakran a KVSZ igazgató helyettese, P.I.G. is megjelenik"

 

a felperes jó hírnevét sértve azt sejttette, hogy a PK Bt. KVSZ-szel kötött bérleti szerződésének kedvezményes feltételei a Bt. és a felperes közötti nem hivatalos kapcsolaton alapulnak.

 

A bíróság megállapítja, hogy a Magyar Hírlap 1993. június 9-i számában "Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, felfüggesztették a KVSZ két vezetőjét" című cikk közlésével a felperes jó hírnevét sértve, hamis színben tüntette fel a felperes ellen indult fegyelmi eljárás és az elrendelt nyomozás közötti kapcsolatot, mintha a büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekményekért elsősorban a felperes felelőssége lenne megállapítható.

 

A bíróság megállapítja, hogy a Magyar Hírlap 1993. október 18-i számában "Újabb fejezetek a kincstári vagyon hasznosításának titkairól. A költségvetési hozzájárulásnak nyoma veszett?" című cikk azon részének közlésével sértette a felperes jó hírnévhez való jogát, amelyben azt sejttette: a felperest felelősség terheli abban, hogy a debreceni katonai repülőtéren található üzemanyag tárolók bérbeadásával kapcsolatban a KVSZ és a HPP Kft. között létrejött szerződés a kincstár nyilvántartásába, illetve a kincstári pénzügyi nyilvántartásba nem került be, és ezért elmaradt a bérleti díjak számlázása is

 

A bíróság kötelezi az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedése után 15 napon belül a Magyar Hírlapban tegye közzé az ítéletnek a jogsértés tényének megállapításával kapcsolatos részét.

 

A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 400.000,- (Négyszázezer) Ft-ot, és ezen összeg után 1993. június 7. napjától a kifizetés napjáig járó évi 20 %-os kamatát.

 

A bíróság ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.

 

A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül – az őt képviselő ügyvéd irodájának pénztárába – 110.000,- (Egyszáztízezer) Ft perköltséget.

 

A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 213.000,-(Kettőszáz-tizenháromezer) Ft le nem rótt eljárási illetéket.

 

A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra –27.000,-(Huszonhétezer) Ft eljárási illetéket.

 

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül ugyanennél a bíróságnál benyújtandó és a Fővárosi Bírósághoz címzett fellebbezésnek van helye, amelyet három példányban kell benyújtani.

 

A fellebbezési határidő lejárta előtt a felek közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását.

 

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték megfizetésére vonatkozik, illetve ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, bármelyik fél kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el.

 

Indokolás

 

A bíróság a becsatolt iratok, M.Á., N.T., F.Gy., J.Gy., P.G., A.J.Ené tanuk vallomása alapján az alábbi tényállást állapította meg:

 

A felperes 1990. november 1-től a Zárolt Állami Vagyont Kezelő Intézetnél dolgozott. 1991. január 1-től létrejött a Zárolt Állami Vagyont Kezelő Intézet jogutódja, azaz a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet (KVSZ). A felperes a KVSZ-nél különböző vezető tisztségeket töltött be, 1993-ban műszaki igazgatóhelyettes volt.

 

1993. április 21-én a Pénzügyminisztérium felkérésére a Központi Számvevőségi Hivatal vizsgálatot kezdett a KVSZ-nél. A vizsgálat megállapítása alapján az akkori pénzügyminiszter, dr.Sz.I. 1993. június 8-án fegyelmi eljárást rendelt el a felperes és a gazdasági igazgatóhelyettes, R.E. ellen. Ezzel egyidejűleg a felperest állásából felfüggesztette. Utóbb a felfüggesztés kezdő idejét 1993. július 19-re módosította.

 

A Központi Számvevőségi Hivatal 1993. június 8-án feljelentést tett a rendőrségen, amelynek alapján a rendőrség számviteli fegyelem megsértésének alapos gyanúja miatt ismeretlen személy ellen nyomozást rendelt el. Az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Vizsgálati Osztálya az 1994. március 31-én kelt és 34-15/1993 bü. határozattal a nyomozást megszüntette.

 

A Fővárosi Főügyészség 1996. április 11-én kelt vádirata alapján, a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt lefolytatott peres eljárásban a bíróság 1997. november 17-én ítéletet hozott. A 21.B.1811/1996/39. számú és jelenleg még nem jogerős ítélet szerint a felperes bűnös egy rendbeli, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében, mint bűnsegéd.

 

Az alperes által kiadott Magyar Hírlap 1993. június 7-i számában cikk jelent meg: "Ki a gazda a kincstári szatócsboltban? Egy egzotikus étterem titkai" (a továbbiakban "A" jelű cikk) címmel, majd az 1993. június 8-i számban "Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, felfüggesztették a KVSZ két vezetőjét" címmel (továbbiakban "B" jelű cikk).

 

A Magyar Hírlap 1993. június 9-i számában ismét cikk jelent meg: "Egy zavaros sorsú ingatlan a tőzsdén " (a továbbiakban "C" jelű cikk).

 

Ugyancsak a Magyar Hírlap jelentette meg az 1993. július 15-i számban a "Döntés előtt a KVSZ-vezetők ügye" (a továbbiakban "D" jelű cikk) című cikket, valamint az "Újabb fejezet a kincstári vagyon hasznosítása titkairól" (a továbbiakban "E" jelű cikk) című cikket.

 

A pénzügyminiszter 1993. július 20-i határozattal a felperest közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeinek vétkes megszegése miatt a vezetői megbízás visszavonása fegyelmi büntetésben részesítette.

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a 20.M.2218/1993/11. sz. részítélettel a PM 1993. július 18-án kelt intézkedését, amelyben a felperest állásából felfüggesztette, megváltoztatta, és a felfüggesztést megszüntette. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a 20.M.2218/1993/25. sz ítélettel a vezetői megbízás visszavonása fegyelmi büntetést visszavonta, és azt megrovás fegyelmi büntetésre módosította. Ezt az ítéletet a Fővárosi Bíróság 49.Mf.23.435/1995/3. sz. ítélettel helybenhagyta.

 

Az A, B, D, E jelű cikkeket Márványi Ágnes újságíró írta A C jelű cikk a Márványi Ágnes által írt cikkekből szerkesztés útján keletkezett

 

Márványi Ágnes 1993. tavaszától kezdett, foglalkozni a KVSZ ügyeivel. Ennek érdekében megbeszélést kezdeményezett a felperessel, aki azt kérte, hogy az újságíró kérdéseit írásban tegye fel, és arra írásban fog válaszolni. A válaszokat az újságíró nem tartotta kielégítőnek, és ezért beszélt meg újabb találkozót a felperessel, majd ezt követően fogott hozzá a különböző információk, iratok beszerzéséhez, és ez alapján készítette el az újságcikkeket. Az újságcikkek részben a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet konkrét ügyeivel, részben a KVSZ-vezetők fegyelmi ügyeivel foglalkoztak.

 

A felperes ellen induló eljárásokban azonban szóba kerültek a Márványi Ágnes által készített újságcikkek is

 

A felperes 1993. július 7-én keresetet terjesztett elő, személyhez fűződő jogainak megsértése vonatkozásában. A felperes többszörösen kiegészített kereseti kérelme részben a cikkekben megjelent kijelentések jogsértő jellegének megállapítására irányult. A felperes kérte továbbá, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jogsértő tények közlése miatt megfelelő elégtétel adására, valamint kötelezze az alperest 4.000.000,- Ft nem vagyoni kár megfizetésére. A felperes perköltséget igényelt.

 

A felperes a személyhez fűződő jog megsértésének tényét az alábbi kijelentések közlése miatt kérte

 

A/1:" "…sok-sok gyanús ügy van. Ezek közül hívjuk fel néhányra a figyelmet."

 

A/2: "A vezetők közül jelenleg P.I.G. igazgatóhelyettes az, aki a legrégebben, 1990. óta dolgozik a kincstárnál."

 

A/3: ”Talán megtudjuk, vajon jogszerű-e, hogy a KVSZ 30 XVIII. kerületi volt szovjet lakás vevőkijelölési jogát megtartotta, miközben a volt szovjet lakások vevőkijelölési jogáért ma is ádáz csatát vívnak a kerületi önkormányzatok."

 

A/4: "Továbbmegyünk: Vajon a vagyon felelős használata-e, ha annak nagyvonalú kezelője a kötelező felújítási alap fizetésétől is eltekint? A felújítási alap a szabályok szerint az épület újraelőállítást költségének 1,8 %-a évente, amelyei a Legfelsőbb Bíróság döntése szerint az ingyenes használóknak is fizetniük kell. A Zoltán utcai KVSZ-székházban elhelyezett szervezetek közül 4 … mindenféle szerződés nélkül birtokolta a rendelkezésére bocsátott helyiségeket …az épület közüzemi díjait is sokáig a KVSZ fizette… Ez pedig vagy további burkolt költségvetési támogatásnak tekinthető,… vagy egyszerűen a kincstári vagyon hanyag kezelésének? "

 

A/5: "A kincstári vagyonkezelő Szervezet számos alkalommal kötött szerződést biztosítékok nélkül, és éppen ez okozta, hogy az adásvétel legtöbb esetben füstbe is ment: a vevő végül nem fizetett".

 

A/6: "Valószínűleg takarékossági szempontok vezérlik a KVSZ-t akkor is, amikor nem bajlódik a kezelésében lévő ingatlanok tulajdoni lapjának rendbetételével. "

 

A/7: "…a kezelői jog pult alatti csereberéje… nem tűnik túlságosan takarékos megoldásnak,… az Ingatlantőzsde Egyesülés közvetítésével akar egyes épületeket értékesíteni a KVSZ. A tőzsdén ugyanis 3 %-os jutalékrendszerrel dolgoznak a brókercégek. "

 

A/8: "A Szabadság tér 3. szerepel az Ingatlantőzsde Egyesülés kínálatában, annak ellenére, hogy annak a 62 volt munkásőr ingatlannak egyike, amelynek sorsáról máig nem született kormányhatározat. "

 

A/9: " Ma is hatályos az a 16 1969-es EVM-MéM-PM közös rendelet, amely szerint .. a közvetítőt legfeljebb a helyi forgalmi érték 1 %-ának megfelelő közvetítői díj illeti meg. "

 

A/10: "…csak tulajdonjogilag teljesen tisztázott ingatlant vihetnek tőzsdére a brókercégek. A Szabadság tér 3-ról pedig ez nem mondható el."

 

A/11:    "A KVSZ ennek jegyében 1 milliárd 357 milliárdon költött vagyonkezelésre a tavalyi évben. Az ilyen folyamatos állami megbízások egyes szerencsés vállalkozóknak biztos bevételt jelentenek. A világ más tájain a vállalkozók sok mindenre képesek, hogy e fajta állami megrendeléseket szerezzenek. "

 

A/12:    "A lakások értékesítéséből eddig befolyt összeggel még nem számolt el a KVSZ, nem kapott eddig az önkormányzat egy fillért sem. "

 

A/13:    "A KVSZ épületében bérel (603,16 m2 terület négyzetméteréért a P Bt. alig több mint 2.700 Ft-ot fizet évente, miközben a belváros hasonló övezeteiben 7-10.000 Ft között van 1 m2 bérleti díja évente. "

 

A/14:    "A bérleti szerződés e pontját "ez nem történt meg" megjegyzéssel látta el valaki a legutóbbi ellenőrzésnél."

 

A/16:    "Az ingatlanvagyon átvett nyilvántartás szerinti értéken történő értékesítésének nincs reális alapja – válaszolta írásban feltett kérdésre P.I.G., a KVSZ igazgató helyettese, ugyancsak írásban, A piaci értékítéletet tükröző reális forgalmi érték az eddigi tapasztalatok szerint a nyilvántartott érték 15-20 %~a között mozog."

 

A/I:      Így ugyanis előfordulhat, hogy P.I.G. a D részéről úgy köt szerződést P.I.G-val, a KVSZ vezetőjével, hogy mindenki más legfeljebb utólag szerez tudomást róla, miben állapodott meg saját magával a két szerződő fél.

 

A/II:     P.I.G., a KVSZ igazgatóhelyettese, .mondja , hogy lehetne ugyan a vevő valódi anyagi helyzete után kutatni, bankgaranciát kérni, de az ilyesmi pénzbe kerül. Ő pedig nem szeret Csekonics lenni az állam pénzéből.

 

A/III:    P.I.G. … azzal érvelt, hogy amikor közvetlen, azonnali tulajdonátadásról van szó, "értelmetlen firkáltatni" a földhivatalokat

 

A/IV:    A tervrajzokkal borított asztalok mellett gyakran a KVSZ igazgatóhelyettese, P.I.G. is megjelenik.

 

A felperes szerint az "A" jelű cikkben írt és fent megjelölt kitételek a felperes személyhez fűződő jogát azért sértik, mert részben valótlan állításokat tartalmaznak, részben pedig közvetve összefüggésbe hozhatók a KVSZ-nél történő hiányosságok a felperes személyével oly módon, mintha azok a hiányosságok kizárólag a felperes tevékenységére lennének visszavezethetők. A felperes szerint az újságcikk sorozatos visszaélésekkel, az állami vagyon hanyag kezelésével, jogtalan összejátszásokkal gyanúsítja a felperest

 

A felperes sérelmezte továbbá a "B" jelű cikkben az alábbiakat:

 

B/l:       "Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a rendőrség."

 

E kitétel a felperes szerint azért sérti személyhez fűződő jogát, mert a felperesre utal A felperes szerint büntetőeljárás nem volt folyamatban.

 

B/2:      ”Tegnap reggel felfüggesztették állásából a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet két igazgatóhelyettesét. R.S. … hétfőn lett javaslatot a vezetőkkel kapcsolatos eljárás megindítására."

 

B/3:      "Azokat az eseteket, ahol már bűncselekmény gyanúja merül fel, egyúttal átadták a rendőrségnek."

 

B/4:      "…tegnap reggel a PM Személyzeti Főosztályának munkatársai fogadták P.I.G-t, aki már be sem léphetett irodájába."

 

B/5:      "‘R. felfüggesztésével egyébként sokan nem értenek egyet a KVSZ-nél, mondván, ő az, aki az elmúlt évben mindent megtett azért, hogy a gazdálkodás végre szabályos mederbe kerüljön."

 

A felperes a B/2-5 jelű kitételnél arra hivatkozott, hogy itt a valós tények hamis színben való feltüntetéséről van szó. A felperes szerint az újságíró azt sejteti, hogy a „Ki a gazda a kincstári szatócsboltban” című cikk a valóságnak megfelelő, és ezen alapul R.S. megállapítása is, amely a vezetőkkel kapcsolatos eljárás megindítására vonatkozik. A cikk úgy tünteti fel, mintha a felperest azért függesztették volna fel állásából, mert a KVSZ-nél visszaélést követett el, olyan súlyú bűncselekményt, amely miatt már a felfüggesztés napján reggel a felperes az irodájába be sem léphetett

 

A "C" jelű cikk lényegében a korábbi cikkek szerkesztett változata volt, így az ott megjelentek vonatkozásában a felperes ugyanolyan indokok alapján tette meg kifogásait, mind az alapcikkben.

 

A felperes által sérelmezett kitételek az alábbiak:

 

C/l:       "Egy zavaros sorsú ingatlan a tőzsdén.’"

A felperes szerint ez valótlan állítás, mert nem volt egyetlen zavaros sorsú ingatlan sem.

 

C/2:      "P.I.G. nemrég meg a FIDESZ és az MDF székházügyletei kapcsán… azzal érvelt, hogy amikor közvetlen, azonnali tulajdonátadási-ól van szó, értelmetlen firkáltatni a földhivatalokat.”

 

C/3:      "A Szabadság tér 3. szerepel az Ingatlantőzsde Egyesülés kínálatában annak ellenére, hogy annak a 62 volt munkásőr ingatlannak egyike, amely sorsáról máig nem született kormányhatározat.

 

C/4:      "Ma is hatályos az a 16 1969-es EVM-MéM-PM. közös rendelet, amely szerint állami tulajdonú házingatlan elidegenítése esetén a közvetítőt legfeljebb a helyi forgalmi érték 1 %-ának megfelelő közvetítői díj illeti meg."

C/5:      "Csak tulajdonjogilag teljesen tisztázott ingatlant vihetnek tőzsdére a brókercégek. A Szabadság tér 3-ról pedig.. ez nem mondható el."

 

A "D" jelű cikkben kifogásolt alábbi állítások a felperes szerint azért sértik a személyhez fűződő jogait, mert egyrészt valótlan tényállításokat tartalmaznak, másrészt azt sejtetik, hogy a felperesre munkajogi, polgárjogi, büntetőjogi felelősségre vonás vár, azaz mintegy azt támasztja alá, hogy a terhére rótt cselekményekben a felperes valóban elmarasztalható.

 

A kifogásolt kitételek az alábbiak:

 

D/l:       "P.I.G-t állásából is felfüggesztette. A Központi Számvevőségi Hivatal azokat az ügyeket, amelyekben bűncselekmény gyanúja merüli fel, átadta a rendőrségnek… A pénzügyminiszter …hírzárlatot rendelt el. Mindennek elmúlt egy hónapja."

 

D/2:      "Az előírások értelmében P.I.G. műszaki igazgatóhelyettes állásából való felfüggesztése a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig tart."

 

D/3:      "A munkajogi felelősségre vonást tehát a további eredményektől függően követheti polgárjogi, sőt büntetőjogi felelősségre vonás is, így a KVSZ-ügy a fegyelmi határozattal nem lesz lezárva."

 

D/4:      "Hogy mindennek ellenére miből meríti P.I.G. azt a töretlen optimizmusát, amely lapunkhoz nemrégiben eljuttatott idő előtti állítások címmel közöli véleményét áthatja?"

 

D/5:      "A műszaki igazgatóhelyettes magabiztosságát talán a fegyelmi vizsgálatot folytató Pénzügyminisztérium hozzáállása táplálja. "

 

D/6:      "P.I.G. titkárnője főnöke távollétének ideje alatt az üzemi kosztot naponta házhoz szállította számára a vállalati gépkocsival."

 

A felperes az E/1-5. jelű kitételek vonatkozásában ismételten azt állította, hogy a cikk állításai részben valótlanok, részben a valós tényekei, hamis színben tüntetik fel. Hivatkozott a felperes arra, hogy az I Rt-vel az ingatlanértékesítési megbízási szerződést nem is ő kötötte, hanem dr.N.T., az akkori miniszteri biztos. Utalt továbbá arra, hogy az állásából való felfüggesztés nem kisebb eljárási hiba volt, és a büntetőeljárással kapcsolatos feljelentéseket ismeretlen tettesek ellen tették, valamint a büntetőeljárást az ORFK bűncselekmény hiányában meg is szüntette

 

Valótlan állítás, hogy 93 millió Ft-nak nyoma veszett. A cikk megalapozatlanul hozta összefüggésbe a felperes személyét az olajhamisítás ügyével is

 

Az "E" jelű cikk sérelmezett kitételei az alábbiak:

 

E/l.       "A kormány 3392 1992. sz. határozata szerint93 milliónak egyszerűen nyoma veszett. Arra is van példa a kincstárnál, hogy nemcsak a szerződésben szereplő összeg tűnik el, hanem maga a szerződés is… egyesek igyekeznek sajátjukként kezelni a jelek szerint. "

 

E/3:      "Kiderült az is, hogy a KVSZ-nél időnként szerződéseknek is nyoma vész. Nemrégiben került elő egy, amely P.I.G., a KVSZ korábbi műszaki igazgatóhelyettese, és a HPP Kft. ügyvezető igazgatója között köttetett… Sem a kincstár számítógépes nyilvántartáséiba, sem a pénzügyi nyilvántartásba nem került be. Így aztán nem számláztak bérleti díjat a bérlőnek, s nem is folyt be a kincstári kasszába az üzlet nyomán egy fillér sem, bár a kft. hat hónapon keresztül használta a területet…s titokzatos módon a kincstár nem számlázott bérletei díjat neki sem, pedig futotta volna bérleti díjra, hiszen a repülőtéren folyó olajhamisítás jól jövedelmezett. Egyes számítások szerint az üzlet haszna meghaladhadta az 1 milliárd kétszázmillió Ft-os is… Nem működik olyan ellenőrző rendszer, amely kiszűrhetné a szabálytalan vagy éppen törvénytelen szerződéseket…nem szerepeltek a nyilvántartási rendszerben, ha az állami vagyon sorsáról döntő szerződések a nyilvánosság számára üzleti titoknak minősülnek, az ellenőrző szervek elől pedig könnyedén elrejthetők, akkor mi az akadálya, hogy a közvagyon gátlástalan magánakciók prédája legyen"

 

E/4:      "Az I Rt. – a cég P.I.G. kapott megbízást az értékesítésre – …a kincstári vagyon kezeléséből, hasznosításából tehát sokaknak származik bevétele, legfeljebb csak a költségvetésnek nem. Nincs kizárva, hogy ez az az üzleti titok, amelyre a KVSZ-nél annyira ügyelnek.

 

E/5:      "A Pénzügyminisztérium csupán eljárási szempontból nem volt jogszerű, ez valóban kisebb eljárási hiba. A Fegyelmi Tanács ülésén viszont már szabályosan, maga a vizsgálóbiztos tett javaslatot arra, hogy a felfüggesztés maradjon hatályban továbbra is, így ez a döntés teljesen jogszerű eljárási szempontból is. A Központi Számvevőségi Hivatal és a rendőrség a KVSZ-nél tapasztalható visszaélések ügyében a vizsgálatot még nem zárta le.

 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a cikkek kritikai észrevételei nem a felperes személyére, hanem a KVSZ-re, illetve a felügyeletet ellátó Pénzügyminisztériumra vonatkoznak. Másrészt utalt arra, hogy állításai a beszerzett iratokra is figyelemmel, a valóságnak megfelelnek. Az alperes perköltséget igényelt.

 

A felperes keresete részben alapos

 

A Ptk. 75. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat, mindenki köteles tiszteletben tartani.

 

A Ptk. 76. §-a értelmében a személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen a becsület megsértése.

 

A Ptk. 78. § (1) bekezdése alapján a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jó hírnév sérelmére is.

 

A jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

 

Jelen esetben nem vitás, hogy a Magyar Hírlapban cikksorozat jelent meg, amelyben az újság a KVSZ tevékenységével részletesen foglalkozott

 

Az sem volt vitatott, hogy a felperes a vizsgált időszakban a KVSZ egyik vezetője volt

 

A bírói gyakorlat szerint valakinek a munkájára, vagy munkájával kapcsolatos emberi magatartására, képességeire vonatkozó valótlan, illetve megtévesztő közlés is jelentheti a hírnév sérelmét

 

A Legfelsőbb Bíróság 12. sz. polgári kollégiumi állásfoglalása szerint a vélemény, a bírálat, az értékítélet akkor jogsértő, ha valótlan tényállítást tartalmaz, a valóságot hamis színben tünteti fel, vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó, lealázó.

 

A bíróság ezért azt vizsgálta, hogy a per tárgyát képező cikkrészletek a felperes személyével közvetlenül összefüggésbe hozhatók-e, illetve a tényállítások, kijelentések alkalmasak-e a jogsérelem megállapítására.

 

Önmagában a KVSZ tevékenységét értékelő cikkrészletek nem feltétlenül sértik a felperes személyhez fűződő jogát. A KVSZ döntéseit, tevékenységét több vezetői és kormányzati döntés is befolyásolta. A felperes vonatkozásában nyilvánvalóan csak azok a részletek lehetnek sérelmesek, amelyek közvetlenül utalnak arra, hogy a kifogásolható tevékenység a felperes munkájának, hibáinak következménye.

 

A vizsgált cikkrészletek közül az A/1, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/l 1, A/12, A/13, A/14, C/1, C/3, C/4, C/5, E/l jelű kitételek név szerint nem említik a felperest, a KVSZ-re vonatkozó általános véleményt, illetve a KVSZ-szel – és nem kifejezetten a felperes személyével összefüggésbe hozható – tényeket tartalmaznak, ezért e nyilatkozatok a felperes személyhez fűzőző jogait nem sérthetik.

 

A felperes személyét konkrétan megnevező A/2 jelű cikkrészletben azt a valós tényt közlik, hogy a felperes legrégebben dolgozott a KVSZ-nél a vezetők közül. A cikk e része a vezetők cseréjének gyakoriságával foglalkozik, azonban szövegösszefüggésben vizsgálva sem sérti a cikk a felperes személyhez fűződő jogát. Ebből ugyanis még nem vonható le az a következtetés, hogy amiért a felperes a legrégebbi vezető, a KVSZ hibáiért kizárólagosan felelős

 

Az A/16 jelű kitétel nem sértette a felperes személyhez fűződő jogát. A cikk szerint a felperes úgy nyilatkozott, hogy nincs reális alapja az ingatlanvagyon átvett nyilvántartás szerinti értéken történő értékesítésének. Még a szövegkörnyezetből sem állapítható meg, hogy a felperes ezen nyilatkozata, illetve a nyilatkozat idézése a felperes jó hírnevét sértette volna.

 

A A/I jelű cikkrészletben a felperest a cikk írója megnevezte ugyan, de egyrészt valós tényre és egy lehetőségre utalt, nevezetesen arra, hogy a felperes egy kft ügyvezető igazgatójaként szerződést köthetne a KVSZ-szel, amelynek ugyancsak egyik vezetője. Ezzel a kijelentéssel a cikk a felperes személyhez fűződő jogait nem sértette.

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság ítéletében e vonatkozásban azt állapította meg, hogy a felperes tevékenységét a munkáltatója engedélyével végezte és az összeférhetetlenségi helyzet kialakulásáért és megszüntetéséért nem tehető felelőssé.

 

Az A/II jelű cikkrészlet szerint a felperes olyan nyilatkozatot tett, hogy ő nem szeret Csekonics lenni az állam pénzéből. A bíróság álláspontja szerint a felperes ilyen kifejezésére való utalás ugyancsak nem sért személyhez fűződő jogot. A nyilatkozat úgy is érthető, hogy a felperes nem kívánja az állam pénzét, általa indokolatlannak tartó módon elkölteni.

 

Az A /IV. jelű cikkrészlet vonatkozásában a bíróság a keresetet megalapozottnak tartotta.

 

Az „Egy egzotikus étterem titkai” című cikk a KVSZ épületének földszintjét bérlő P Bt. bérleti szerződésének ügyével foglalkozott. A cikk írója azt kifogásolta, hogy a bérleti díj indokolatlanul alacsony volt és a bérleti szerződés egyéb, a bérlő vonatkozásában indokolatlanul kedvezményes feltételt tartalmazott.

 

A cikk zárómondata – vagyis, hogy a tervrajzokkal borított asztal mellett gyakran a felperes is megjelenik – szövegösszefüggésében vizsgálva azt sejteti, hogy a felperes és az étterem tulajdonosa között az ingatlanügyekkel kapcsolatban összefonódások alakulhattak ki. A teljes cikk elolvasása után az olvasó úgy vélheti, hogy az indokolatlanul kedvezményes feltételekkel kötött bérleti szerződés mögött is a felperes és a bérlő közötti kapcsolat áll.

 

Ugyanakkor a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 20.M.2218/1993/25. sz. ítélete szerint a bérleti szerződést a KVSZ részéről az akkori jogtanácsos /dr.I.S./ ellenjegyezte és az akkori igazgató /M.G./ jóváhagyta. Emiatt a szerződés hiányosságai, a bérbeszámítás tényének és mértékének elmaradása nem volt a felperes terhére róható.

 

A kirendelt igazságügyi építőipari és ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján az sem volt megállapítható, hogy feltűnő aránytalanság lenne a bérleti díj és a helyben szokásos bérleti díj között.

 

A "B" jelű cikk címe valós tényt állított.

 

Tény volt ugyanis, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el 1993. június 8-án

 

A nyomozást azonban nem személy szerint a felperes ellen rendelték el.

 

Az is tény, hogy a pénzügyminiszter 1993. június 8-án fegyelmi eljárást rendelt el a felperes ellen. E valós állítások önmagukban azonban nem sértik a felperes személyhez fűződő jogait

 

A B jelű cikk összességében azt sejteti, mintha a két felfüggesztett vezető közül Rozgonyi lenne az, aki a szabályos gazdálkodásért mindent megtett, következésképp a felperes a mulasztásokért kizárólagosan felelős személy. Ez utóbbi, vagyis a felperes kizárólagos felelősségére utaló kijelentés sérti a felperes személyhez fűződő jogát, a bíróság ezért a keresetet e vonatkozásban megalapozottnak tartotta.

 

A C/2 jelű cikkrészlet lényegében azonos a A/III jelű közléssel.

 

A felperes azt sérelmezte, hogy a cikkrészlet közvetve az ő hanyag és felelőtlen vagyonkezelését támasztja alá. Valójában azonban egy olyan nyilatkozatról van szó, amely megjelent egy másik újságcikkben, /Magyar Hírlap 1993. május 26./. A felperes a cikk megjelenését követően nem hivatkozott arra, hogy ilyen kijelentést nem tett. Lényegében tehát egy felperesi nyilatkozat idézéséről van szó, így ezzel a felperes személyhez fűződő jogát a cikk nem sértette.

 

A D-jelű cikk lényegében a B-jelű cikk utalásait ismétli meg. A D/l, D/2, D/3 jelű kitételek a felperessel szemben elrendelt fegyelmi eljárással és a KVSZ vizsgálatával kapcsolatosak. A cikk 1993. július 15-én jelent meg, amikor is valós tény volt, hogy a felperessel szemben fegyelmi eljárást rendeltek el.

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróságnak a fegyelmi döntést megváltoztató határozatát 1994. májusában hirdették ki, azaz a cikk megjelenése időpontjában a felfüggesztő döntés még érvényben volt. A cikk tehát nem állított valótlant.

 

A D/4, D/5 jelű cikkrészletek ugyan, csak újságírói feltételezéseket és nem tényeket tartalmaznak, kifejezésmódjukban ugyanakkor nem minősíthetők indokolatlanul bántónak, lealázónak

 

A D/6 jelű cikkrészlet kétségtelenül azt kívánja értékeltetni, hogy a felperes a történtek ellenére indokolatlanul kedvezményezett helyzetben van, azonban ezzel a bíróság szerint a felperes személyhez fűződő jogának sérelme nem következett be.

 

Az E/3 és E/4 jelű cikkrészlet vonatkozásában a bíróság a keresetet megalapozottnak találta.

 

A cikk írója miközben azt állította, hogy a felperes és a HPP Kft. ügyvezető igazgatója közötti szerződés nem került be a számítógépes és pénzügyi nyilvántartásba, a felperes megnevezésével a gátlástalan magánakcióra való utalással azt sejttette, hogy ebben a felperest, mint szerződéskötő felet terheli a felelősség. A cikk nem vizsgálta, hogy a szerződés nyilvántartásba kerülése elmaradása konkrétan kinek a hibájából következett be és nem is bizonyította az alperes, hogy ez a felperes tevékenységének közvetlen következménye volt.

 

Az E/5 jelű cikkrészletnek a tényállításai valósak, megfogalmazása sem sérti a felperes személyhez fűződő jogát.

 

A bíróság a fentiekre tekintettel, a Ptk. 84. § (1) bekezdés a./ pontja alapján állapította meg az egyes kitételek vonatkozásában a jogsértés tényét, egyebekben pedig a keresetet e vonatkozásban elutasította.

 

A Ptk. 84. § (1) bek. c./ pontja alapján a felperes jogosan követelheti, hogy az alperes megfelelő módon adjon számára elégtételt. A bíróság ennek megfelelően rendelkezett úgy, hogy a jogsértés tényének megállapítását az alperes a következő lapszámban közölje.

 

A Ptk. 84 § (1) bek. e./ pontja alapján a felperes a polgári jogi felelősség szabálya szerint kártérítést is követelhet.

 

A Ptk. 355. § (1) bekezdése szerint a kárért felelős személy köteles a károsult nem vagyoni kárát megtéríteni.

 

A Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján kártérítés címén – többek között – azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a károsultat ért nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

 

A bíróság a felperes 4 millió Ft-os kártérítési igényét eltúlzottnak ítélte. Tény, hogy a cikkek széles körben váltak ismertté és megjelenésük egybeesett a felperessel kapcsolatos fegyelmi eljárás, illetve a Központi Számvevőségi Hivatal által kezdeményezett nyomozás megindulásával. A jogsértő cikkrészletek ezáltal nyilván befolyásolhatták a felperessel szemben kialakuló közhangulatot és aránytalanul nehezebbé tette a tények tisztázásához szükséges, hosszadalmas eljárások elviselését. Noha a büntetőeljárás a cikkek megjelenésekor még ismeretlen személyek ellen folyt, a felperes joggal érezhette, hogy a felelősséget kizárólag személyére hárítják és ez megítélését, emberi kapcsolatait, későbbi munkalehetőségeit túlzóan negatív irányban befolyásolták.

 

A bíróság az összes körülmény mérlegelése alapján a kártérítés összegét 400.000 Ft-ban határozta meg, és ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

 

A kamatra vonatkozó rendelkezés a Ptk. 301. § (1) bekezdésén alapul.

 

A perköltség viseléséről a bíróság a Pp. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, figyelembe véve, hogy a felperes a nyilvánvalóan eltúlzott kártérítés vonatkozásában pervesztes lett

 

A bíróság a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt eljárási illeték viseléséről a 6/1986. (VI 26.) IM sz. rendelet 13 § (2) bekezdése alapján határozott.

 

Budapest, 1999. február 9. napján

 

Dr.U.K. sk.

a tanács elnöke

 

az aláírásban akadályozott G.Fné és V.Z. ülnökök helyett is.


A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG  mint másodfokú bíróság 

47.Pf 25913/1999/2. szám

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

 

A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság, a dr. K E ügyvéd (1052

Budapest Veres Pálné u. 37.) által képviselt

Dr.P.I.G. lakos felperesnek, a dr.Strasser Tibor ügyvéd (1132. Budapest Csanády u. 21.)

által képviselt

Magyar Hírlap Könyv- és Lapkiadó Rt. (1087 Budapest Kerepesi u. 29/b.)

alperes ellen,

személyiségi jog megsértésének megállapítása iránt a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folyamatba tett perében az 1999. évi február hó 09. napján 18.P.88.773/1993/48. szám alatt hozott ítélet ellen az alperes részéről 49. és 51./ sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta a következő

 

 

ÍTÉLETET:

 

 

A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti,

 

a fellebbezett részét megváltoztatja,

 

a felperes keresetét teljes egészében elutasítja.

 

A perköltségről pedig akként rendelkezik, hogy a felperes köteles 15 nap alatt az alperesnek – jogi képviselője részére – 200.000.- (Kettőszázezer) forint együttes első és másodfokú perköltséget megfizetni,

 

köteles továbbá a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 240.000.-(Kettőszáznegyvenezer) forint kereseti és 24.000.- (Huszonnégyezer) forint alperesi fellebbezési illetéket az államnak – külön felhívásra – megtéríteni.

 

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs

 

 

INDOKOLÁS.

 

 

Az első fokú bíróság ítéletében megállapítja, hogy az alperes a Magyar Hírlap 1993. június 7-i számában: "Ki a gazda a kincstári szatócsboltban?" című cikken belül az "Egy egzotikus étterem titkai" című írás azon közlésével, amely szerint:

 

"A tervrajzokkal borított asztalok mellett gyakran a KVSZ igazgató helyettese, P.I.G. is megjelenik"

a felperes jó hírnevét sértve az sejtette, hogy a PK Bt. KVSZ-szel kötött bérleti szerződésének kedvezményes feltételei a Bt. és a felperes közötti nem hivatalos kapcsolaton alapulnak.

 

A bíróság megállapította továbbá azt is, hogy a Magyar Hírlap 1993. június 9-i számában "Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, felfüggesztették a KVSZ két vezetőjét" című cikk közlésével a felperes jó hírnevét sértve, hamis színben tüntette fel a felperes ellen indult fegyelmi eljárás és az elrendelt nyomozás közötti kapcsolatot, mintha a büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekményekért elsősorban a felperes felelőssége lenne megállapítható.

 

Az ítélet szerint az alperes a Magyar Hírláp 1993. október 18-i számában "Újabb fejezetek a kincstári vagyon hasznosításának titkairól. A költségvetési hozzájárulásnak nyoma veszett?" című cikk azon részének közlésévei sértette a felperes jó hírnévhez való jogát, amelyben azt sejtette: a felperest felelősség terheli abban, hogy a debreceni katonai repülőtéren található üzemanyag tárolók bérbeadásával kapcsolatban a KVSZ és a HPP Kft. között létrejött szerződés a kincstár nyilvántartásába, illetve a kincstári pénzügyi nyilvántartásba nem került be, és ezért elmaradt a bérleti díjak számlázása is.

 

Az alperest kötelezte, hogy 15 napon belül a Magyar Hírlapban tegye közzé a jogsértést megállapító ítéleti rendelkezést, és fizessen meg a felperesnek 400.000.- forintot és ennek 1993. június hó 7. napjától a kifizetés napjáig járó évi 20%-os kamatát.

 

A felperes meghaladó keresetét elutasította.

 

A felperest 110.000.- forint perköltségben marasztalta, és az állam javára megfizetni rendelt 27000.- forint le nem rótt kereseti illetéket.

 

Az ítéletet az alperes támadta fellebbezéssel. Annak megváltoztatását a kereset teljes elutasítását kérte.

 

A június 7-i lapszámban jogsértőnek találta kitételt illetően azt adta elő, hogy az adott mondat semmiképpen nem tartalmazhatja, hogy a vendéglátóhelyként üzemelő Bt. és a felperes között nem hivatalos kapcsolatok állhatnak fenn. A tervrajzokkal borított asztal szerintük munkaebéd vagy vacsora képét rögzíti, amelyet értelem szerint a legközelebbi vendéglátó helyen tarthatott a felperes valamilyen üzletféllel. Az a tény pedig álláspontjuk szerint bizonyítást nyert, hogy a felperes a vendéglátóhelyen járt és tervek is voltak az asztalon.

 

A június 9-én megjelent cikkből jogsértőnek minősített közléssel kapcsolatban azt fejtette ki az alperesi fellebbezés, hogy a lap nem közöl olyan tényeket, amelyekkel a felperes ellen indult eljárást és az elrendelt nyomozást összekötné. Az nem vitatható, hogy az előző napokban bűncselekmény gyanúja miatt eljárás indult, és az is tény, hogy a két KVSZ vezetőt ugyanebben az időszakban felfüggesztették. A cikk tehát a KVSZ-nél történteket közölte.

 

Az első fokú bíróság által jogsértőnek ítélt harmadik kitétellel összefüggésben a fellebbezés azt hangsúlyozta, hogy a cikkben tényként került leírásra, miszerint a debreceni repülőtér bérbeadásáról szóló szerződés nem került a kincstár nyilvántartásában és elmaradt a bérleti díjak számlázása is, ami még önmagában semmiképpen nem olyan közlés, amelyből a felperes személyes felelőssége is megállapítható. Nem állította az írás, hogy az elmaradás kinek a felróhatósága.

 

A nem vagyoni’ kártérítés vonatkozásában pedig arra hivatkozott az alperes, hogy ha a felperest bármilyen sérelem érte, az nem vezethető vissza a cikkekre, és azért a felelőssége nem állapítható meg.

 

A perköltséggel kapcsolatos ítéleti rendelkezését is kifogásolta, rámutatva ara, hogy a felperesnek több millió forintos kártérítési követelése volt, amelyből csak 400.000.- forint erejéig lett pernyertes, amit az első fokú bíróság nem vett figyelembe.

 

A másodfokú bíróság a fellebbezést alaposnak találta, lényegében egyetértett az abban kifejtettekkel.

 

A maga részéről is úgy találta, hogy a június 7-i lapszámban jogsértőnek értékelt mondatból, illetve annak szövegkörnyezetéből nem lehet olyan következtetést levonni, hogy az adott vendéglátóhelyet üzemeltető Bt. és a felperes között nem hivatalos kapcsolat állna fenn. A cikk nem sejtet olyasmit, hogy a bérleti szerződés kedvezményes feltételei ilyen jellegű nem hivatalos kapcsolattal magyarázhatók.

A cikk az első bekezdésében tárt fel bizonyos személyes kapcsolatokat, de a felperest nem említi. Ezt követően a bérleti szerződést ismerteti, majd pedig rávilágít az utcai portál és az exkluzív belső közötti ellentmondásra, megmagyarázva ennek okát. Az írás szerint az étterem így őrizhető meg az átmenő forgalomról. Ott ugyanis gyakran fontos üzleti tárgyalás zajlik. Bár azt is megjegyzi a cikk, hogy J. úr – akiről az első cikkrészletből kiderült, hogy, a képviselője annak a társaságnak ,amely tagja azon Kft-nek, amelyik a Bt. beltagja -, nem csak étteremüzemeltetéssel, hanem ingatlanközvetítéssel is foglalkozik.

 

De ebből, illetve a felperesre vonatkozó azon közlésből, hogy gyakran megjelenik a tervrajzokkal borított asztal mellett, még nem lehet valamiféle nem hivatalos kapcsolat meglétére következtetni, különösen nem lehet a bérleti szerződés kedvezményeit ezzel összefüggésben állónak tekinteni. Az írás nem sejtet ilyen összefüggést. Az pedig tény, hogy az étteremben a felperes is meg szokott jelenni, ott előfordult un. felár asztal melletti tárgyalás a részéről, éppúgy, mint a KVSZ-től másnak a részéről, ami életszerű is, hiszen épületen belüli étteremről van szó.

 

 

 

Annak, hogy volt-e a felperes előtt tervrajz vagy "tervrajzzal borított" asztalnál jelent-e meg, nincs különösebb jelentősége akkor, ha magát a megjelenés tényét a cikk nem hozza összefüggésbe a kedvezményekkel. A felperes megítélése hírneve szempontjából sem bírt ez a mozzanat jelentőséggel, ha nincs benne az írásban az a többlet, amely a nem hivatalos kapcsolat folytán biztosított kedvezmény tényét sejtetné.

 

A június 9-i lapszámban megjelent cikk kapcsán is osztotta a másodfokú bíróság az alperes álláspontját. A KVSZ-nél történtekről számolt be az írás. A tényeket sorolta fel.

 

A másodfokú bíróság megítélése szerint maguk a tények voltak alkalmasak izonyos következtetések levonására, és nem a cikk teremtett közöttük olyan összefüggést, amely torzítaná a valóságot, megállapítva a felperes "elsősorban" felelősségét. Tehát e tekintetben sem látta a másodfokú bíróság a jogsértést fennállni.

 

Ugyancsak nem találta jogsértőnek az október 18-i lapszámban megjelent cikk közlését, mert; annak sem volt olyan olvasata, hogy a felperest terhelné felelősség azért, hogy a debreceni katonai repülőtérrel kapcsolatos bérleti szerződés nem került be a nyilvántartásba és ezért elmaradt a díjak számlázása. Az írás erről beszámol, de nem rója ezt a felperes terhére.

 

Az elmondottakból kitűnően a másodfokú bíróság egyik cikk vonatkozásában sem állapította meg, hogy az alperes személyhez fűződő jogot sértett, következésképpen a felperes nem vagyoni kárigényét sem találta alaposnak.

 

Ezért a felperes keresetét teljes egészében elutasította.

 

A megváltozható határozat a Pp. 253.§ (2) bekezdésén alapszik.

 

APp. 78.§ (1) bekezdésének megfelelően a felperest kötelezte együttes első- és másodfokú perköltség megfizetésre. Ennek összegét azonban nem szigorúan a 4 millió forintos nem vagyoni kárigény, mint perérték alapulvételével határozta meg, a jogi munkát nem a magas perérték, hanem magához a jogsértéshez kapcsolódó kérelmek tették jelentőssé. A nagy számú jogsértésre alapozott kereset folytán volt a per bonyolult és munkaigényes. Ezt kellett elsősorban értékelni, és emellett kellett érzékeltetni a perköltségben a magas perértéket. Ehhez képest marasztalta a másodfokú bíróság a felperest 200.000.- forint együttes első és másodfokú perköltségben. Kötelezte továbbá a 6/1986 (VI.26.) LM. sz. rendelet 13.§ 121 bekezdés szerint 240.000.- forint kereseti és 24.000.-forint fellebbezési illeték állam javára való megtérítésére.

 

Budapest, 2000. évi április hó 04. napján.

 

 

 

                    T.Lné dr.sk                              dr.K.Tné sk                                 G.B. dr.sk

                    bíró, előadó                            a tanács elnöke                                    bíró