Baltikum

 


Budapestről az autóbusz 5.30-kor indul a Déli pályaudvartól. Utazás a Miskolc – Kassa – Eperjes – Lublin útvonalon. Szállás Északkelet-Lengyellországban, Bialystokban (1éj).

23

 Keresztek Hegye

Utazás Litvániába az immár európai hírű zarándokhelyhez, a Keresztek Hegyéhez.

A kis dombon felállított több ezer kereszt a litván nép mély vallásosságának és a Szovjet Birodalommal szembeni ellenállásának nagyszerű példája. Ezt követően átkelés Lettországba, szállás Rigában (1éj).

 

24

Riga

Városnézés a lett fővárosban, Rigában, a Baltikum legnagyobb városában. Az egykor német kereskedők lakta óvárosban szinte minden építészeti korszakból maradtak fenn értékes műemlékek.

Ezek közül a legfontosabbak a céh-házak, a városháza, a Lőportorony, a Svéd kapu, a 3 fivér házak, a dóm, a Szt. Péter-templom és a különleges homlokzatú Fekete fejűek Háza.

Kora délután a város híres szecessziós negyedével ismerkedünk, majd továbbutazás a hatalmas Rigai-öböl mentén Észtországba. Szállás a fővárosban, Tallinban (2éj).

25

Tallin

Egész napos program az egykori büszke Hanza-városban, Tallinban, ahol a nagy területen fekvő középkori óváros bebarangolása egyike a nagy európai városélményeknek.

A felsővárosban található a dóm és az ortodox katedrális is, 2 kilátópontról pedig csodálatos panoráma nyílik a hatalmas falakkal és bástyákkal körbeevett alsóvárosra és a kikötőre. Az alsóvárosban szinte minden kis utca újabb meglepetést tartogat, különösen a gyönyörű Városháza tér környékén. Lehetőség lesz a gótikus város­háza belső termeinek megtekintésére is.

Délután néhány órás szabad program a tallini óvárosban, ezalatt az érdeklődők idegenvezetőnkkel egy kirán-dulást tesznek a „Rocca al Mare” skanzenbe, az Észt Szabadtéri Múzeumba.

A skanzen Tallin külvárosában található, gyönyörű környezetben, egy erdős tengerparton.

 26

 Helsinki

Reggel behajózás, kompátkelés Finnország fővárosába, Helsinkibe (kb. 2 órás utazás).

A megérkezés után városnézés: Szenátus tér, evangélikus Dóm (a Nagytemplom), az ortodox Uszpenszkij-székesegyház, Finlandia palota, Sziklatemplom, Sibelius emlékmű, Olimpiai stadion stb. A városnézés után szabad program, illetve idegenvezetőnkkel lehetőség hajóval átkelni a közeli Suomenlinna erődbe (UNESCO világörökség).

A több kisebb, szorosan egymás mellett lévő szigeten található erődegyüttest a XVIII. században a svédek építették, most egy hangulatos turistaközpont, múzeumokkal, éttermekkel, kávézókkal. Szállás Helsinki környékén (1éj).

 

Porvoo

Utazás kelet felé, Szentpétervár irányába. Útközben séta Porvooban, Finnország Szentendréjében. Óvárosa az ódon faházaival, macskaköves utcáival a leghangulatosabbak közé tartozik Finnországban. Kora délután átkelünk Oroszországba, és Vyborg érintésével érkezünk meg Szentpétervárra az esti órákban, szállás (4 éj).

28

Szentpétervár, Petrodvorec

Szentpétervár, Észak-Európa legnagyobb városa, a négyhatalmú orosz cárok egykori szék helye egyedülálló műemlékekkel rendelkezik. 5-6 órás autóbuszos és gyalogos városnézés: Marijinszkij-színház, Bronzlovas szobra, Admiralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Szmolnij-komplexum stb.

A városnézés közben látogatást teszünk Szentpétervár legnagyobb templomában, az Izsák-székesegyházban (gyönyörű mozaikok, freskók, márványok, szobrok és érdekes kiállítások), valamint a Péter-Pál-erődben.

A Néva egy szigetét szinte teljesen elfoglaló építményben számos nevezetesség található, melyek közül kiemelkedik a Péter-Pál-székesegyház. Ebben a templomban vannak a cárok síremlékei Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivégzett II. Miklósig.

A délután hátralévő részét a Finn-öböl partján fekvő Petrodvorecben töltjük. A palota együttteshez tartozó káprázatos parkban található a világ legnagyobb és valószínűleg leglátványosabb szökőkútrendszere.

 

Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlatvezetés keretében nézzük meg a Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs legfontosabb kincseit. Megtekintjük a Téli Palota fényűző reprezentatív termeit és a „Nyugat művészete” gyűjteményt, mely magában foglalja például az itáliai reneszánsz festők alkotásait is.

Ezután 1-2 órás szabad program követ­kezik az Ermi­tázsban (idegen­vezetőnk útmu­tatásai alapján), majd utasaink választ­hatnak: vagy egyé­nileg baran­golnak tovább az Ermi­tázsban, vagy idegen­vezetőnkkel egy sétát tesznek a város főutcáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten. A séta közben lehe­tőség lesz a római Szent Péter-bazilikára emlé­keztető Kazanyi-székes­egyház, és a meseszép „Véren megváltó” temp­loma meglá­toga­tására is.

 

9. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Sok turista számára a legna­gyobb élményt a város környéki cári kastélyok megte­kinté­se jelenti, hisz fényű­zésben még az abszo­lu­tizmus korának francia kirá­lyai sem versenyez­hettek az orosz cárokkal. Délelőtt Puskin váro­sában, a Carszkoje Szelo birtokon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját nézzük meg. A palota homlok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­dezett termek közül a Boros­tyán­szoba a leghí­resebb, az oroszok a világ 8. csodájának tartják.

Kora délután a szom­szédos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a beren­dezése legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fele­sége akkoriban beutazták fél Európát, és rengeteg műkin­cset vásároltak a kastély díszítésére. Ezt követően vissza­utazunk Szent­pé­tervárra, ahol egy séta­ha­józáson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón. A város monu­mentális méretű palotá­inak látványa a legjobban ezekről a séta­hajókról élvezhető.

 

10. nap: Novgorod

Utazás Oroszország legősibb városába, a több mint 1150 éves Novgorodba. Az utazás során ízelítőt kapunk a vidéki Orosz­országból is, mely a csillogó Szent­pétervár után egy másik arcát mutatja az országnak. A mindössze 300 évvel ezelőtt alapított Szentpé­tervárhoz képest Novgorodban jóval régebbi műem­lékekkel ismer­ked­hetünk meg.

A város­nézés során megnézzük a Kreml épület­együttesét a közép­kori Szent Szófia-székes­egyházzal, a Jaroslav-udvart (a város ősi piacterét), a temp­lomok negyedét (több mint 40 ortodox templom van még ma is Novgo­rodban) és a szabad­téri néprajzi múze­umot, a skanzent. Ez utóbbiban a környező falvakból szár­mazó ősi fatemp­lomok és faházak talál­hatóak – idil­li­kus környe­zetben. Délután utazás Pszkovba, szállás (1 éj).

 

11. nap: Pszkov, Aglona, lett folklór est

Délelőtt séta Oroszország másik ősi, törté­nelmi emlé­kekben gazdag váro­sában, Pszkovban, majd átkelés Lettor­szágba. Utazás Daugavpils város érin­tésével Litvá­niába. Útközben pihenő a kelet-lettor­szági Aglonában, a híres bazilika megte­kintése. Láto­gatás a Kenyér­mú­zeumban, részvétel egy lett folklór bemu­tatóval egybekötött vacsorán. Szállás Litvánia fővá­rosában, Vilniusban (2éj).

 

12. nap: Vilnius, Trakai

Vilnius gyönyörű fekvésű város, erdős dombvidékre épült, hangulatos barokk óvárosa igazi ékszer­doboz közel 30 temp­lommal és rengeteg műemlékkel. A város­néző séta fő látni­valói a követ­kezők: a Hajnalpír-kapu (a Csodatévő Madonna képével), a Teréz-templom, az ortodox Szentlélek-templom, a Város­háza tér, a Domini­kánus-templom, az Anna-templom (amit szépsége miatt Napó­leon Párizsba akart vitetni), az egyetem épületei, az Elnöki Palota és a kated­rális. Ez utóbbi igazi gyöngy­szeme a barokk Kázmér-kápolna.

A közös séta után szabadidő, illetve lehe­tőség idegen­veze­tőnkkel felmenni a kated­rális mellett álló várdombra (csodá­latos pano­ráma az egész városra). 

Mielőtt délután a közeli Trakaiba indul­nánk, még meg­ál­lunk az autó­busszal az óvárostól kissé tá­vo­labb eső Péter-Pál-temp­lomnál, amely mintegy megko­roná­zását jelenti a vilniusi város­nézésnek (egészen egyedül­álló, mese­szép stukkók).
Vilnius mellett talál­ható egy hangu­latos tóvidék, az egyik tó félszi­getén fekszik a színes házairól ismert Trakai falu, a faluval szemben, egy kis szigeten pedig Trakai roman­tikus várkas­télya talál­ható (gyalogos híd vezet át a szigetre). Láto­gatás a várkas­télyban, az érdekes iparmű­vé­szeti és törté­nelmi kiállí­tások megte­kintése, rövid szabadidő, majd vissza­utazás Vilniusba.

 

13. nap: Kaunas, Varsó

Délelőtt Litvánia második legnagyobb városával, a két világháború közti időszak fővárosával, Kaunas-szal ismerkedünk (katedrális, Városháza tér, Perkunas-ház, Vitautas-templom stb.).

Ezt követően szabadidő a hangulatos sétálóutcán, majd búcsú Litvániától, utazás Marijampolé és Suwalki érintésével a lengyel főváros irányába. Késő délután séta Varsó óvárosában (1éj).

 

14. nap:

Hazautazás a Varsó – Rzeszów – Eperjes – Kassa – Miskolc útvonalon.