Nürberg

 

IMG 1330
 

 Bayreuth

 

 IMG 1331

 

Bamberg

 

 bayreihtny

 

Regensburg

 

Regensburgny